O portalu    Avtorji    Kontakt


 

Primož Maček, Nataša Gorzeti, Maja Kastelic, Matej Jakša: E-participacija v slovenski lokalni samoupravi

Kategorija: Akademija, Politologija | Datum objave: Monday, 2. 11. 2009 | Avtor:

Razvoj in vse bolj angažirana skupnost, ki si želi večjega vpliva pri doseganju boljšega življenskega standarda, zdravega okolja in zdravih socialnih odnosov prinašata v lokalno okolje nove izzive. E-participacija lahko učinkovito odgovori nanje, ter skozi orodja, ki jih poseduje ključno vpliva na proces načrtovanja in tudi izvajanja lokalnih politik.

Pomen raziskave je v tem, da lahko preko kvalitetnih argumentov in dognanj prisili politične strukture v izboljšanje stanja na tem področju. Osnovni problem je ugotovljanje v kakšni meri in s kakšnim pristopom se e-participacija izvaja. Ključni cilj pa je poiskati možne izboljšave obstoječega stanja na področju e-participacije ter predlagati smeri nadaljnih izboljšav.

Kot raziskovalna metoda je bila izbrana analiza stanja ponudbe na spletnih straneh občin. Kriteriji in merila odražajo tako mnenje stroke kot tudi pričakovanja avtorjev kot potencialnih e-participantov. Za bolj celostno in verodostojno sliko je bila izvedena tudi popolna primerjava s stanjem v primerljivi regiji. Kot primerna se je izkazala avstrijska zvezna dežela Koroška. Mesta Ljubljana, Maribor in Koper kot tri največja slovenska urbana središča pa so mednarodno primerjana z glavnimi mesti avstrijskih zveznih dežel. V skladu z večinskim mnenjem informacijske stroke je kot težišče e-participacije izspostavljen spletni forum.

Ključna ugotovitev je, da je stanje slabo. Problem, ki najbolj izstopa je, da je premalo ali skoraj nič dvosmerne interakcije. Skoraj ničelna je možnost prebivalcev, da bi dejansko lahko uporabili elektronsko pot za vplivanje na ustvarjanje lokalnih politik. Malo boljše je stanje na tistih področjih za katere je dovolj izvajanje e-participacije na stopnji informacije. Gre zlasti za dostop do aktualnih podatkov, zakonodaje in podobno. V zvezi s spletnimi forumi je stanje skrb zbujajoče. Dejstvo je, da stanje na spletnih forumih slovenskih občin izraža demokratični deficit v lokalni samoupravi.

Mednarodna primerjava pa je pokazala, da je stanje v Sloveniji v mnogočem celo boljše od prislovično bolje razvitih. S čimer pa glede na dejansko stanje nikakor ne smemo biti zadovoljni. Vsekakor pa je to dokaz, da e-participacija tudi širše gledano ni dovolj sistematično urejena. Še več geografski in ekonomski pogoji ne predstavljajo ovire za njen razvoj. Problem je evidentno politične narave.Tako, da je eden od zaključkov tudi, da izsledki raziskave izdvajajo potrebo po intervenciji inštitucij Evropske Unije za močnejši zagon e-participacije v lokalni samoupravi. Smiselna pa je tudi izvedba nadaljnih raziskav zlasti v smeri poenotenja standardov e-participacije za celotno državo. Potrebno pa bo tudi ugotoviti, s kakšnim pristopom prebivalce zlasti tiste mlajše navdušiti za tovrstno udejstvovanje v lokalni politiki.

Oglejte si celotno seminarsko nalogo


Arhiv:


Vse vsebine © E-demokracija.si | Avtorji | Kontakt